Wet versus beleid

We kiezen onze vertegenwoordigers op basis van hun ideologieën en hun denken over verschillende sociale kwesties die belangrijk voor ons zijn. Het zijn deze wetgevers die beslissen over principes die regels zijn die de werking van een regering sturen. Een gekozen regering heeft veel zaken om voor te zorgen op het gebied van gezondheid, onderwijs, milieu, economie enz. En het zijn de leidende principes of het beleid van de regering die uiteindelijk de vorm van wetten bepalen die in alle lagen van het leven worden gemaakt. Hoewel wetten het resultaat zijn van beleid van een overheid, verschillen ze van beleid, zoals duidelijk zal worden uit dit artikel.

Het beleid

Beleid zijn doelstellingen die een organisatie of een overheid zichzelf stelt om binnen een bepaalde periode te bereiken, en wetten zijn de hulpmiddelen die een overheid helpen deze doelstellingen te bereiken. Een overheid kan bijvoorbeeld visies hebben op het gebied van gezondheid en onderwijs met bepaalde doelstellingen voor ogen. Het formuleert beleid als richtlijnen of een kader om de gewenste richting uit te gaan en het zijn deze principes die in beleid worden uiteengezet die een regering helpen om voorgestelde wetten te bedenken.

Beleid beschrijft de doelstellingen en missies van een overheid en hoe zij voorstelt deze doelstellingen te bereiken met behulp van verschillende methoden en principes. Een beleidsdocument moet niet als een wet worden opgevat. Nieuwe wetten op verschillende terreinen van het sociale leven, zoals gezondheid, onderwijs, financiën, enz. Weerspiegelen echter de bedoelingen van de overheid. Zo leer je de doelen kennen van een overheid die haar beleidsverklaring leest. Richtlijnen in een beleidsverklaring worden pas wetten als de regering de wetsvoorstellen in de huizen van het parlement kan presenteren en doornemen.

Wet

Wetten zijn de standaard regels en voorschriften die verplicht zijn en door alle inwoners van het land moeten worden nageleefd. Wetten zijn een reeks principes die de acties van mensen in verschillende situaties van het leven begeleiden. Wetten zijn verplicht en er zijn bepalingen in deze wetten voor straf voor degenen die deze wetten overtreden of niet volgen.

Dus wanneer een nieuwe regering de macht op zich neemt, heeft ze een beleidsverklaring, maar ze moet dit beleid in wetten omzetten voordat ze haar agenda kan bepalen. Wetten helpen een regering bij het opzetten van een juridisch en institutioneel kader om de in haar beleidsverklaring genoemde doelstellingen te bevorderen.

Hoewel het meestal de uitvoerende macht is die verantwoordelijk is voor het maken van beleid voor verschillende domeinen van economie en openbaar leven, kan zelfs een particulier lid een wetsvoorstel in het parlement opstellen dat de vorm van een wet kan aannemen als het wordt besproken en aangenomen het parlement.